Alya Hukuk Bürosu | Ankara Avukat

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

 

Taraflar arasındaki borç-alacak ilişkisine binaen genellikle borçlu, kendiliğinden borcunu ödemekle yükümlüdür. Hukuk sistemimizde bazı istisnalar dışında bizzat ihkak-ı hak yasağı mevcuttur. Yani kimse, kendi kendine hakkını alamaz. Bunun yerine mahkemelerimiz, icra dairelerimiz ve devlet gücü bulunmaktadır. Dolayısıyla alacaklı, kendiliğinden yerine getirilmeyen borcu, devlet kuvvetiyle elde etme imkânına sahiptir. İcra iflas hukukunun diğer adı da bu yüzden cebrî icra hukukudur.

 

İcra takibi ilamlı ve ilamsız olarak iki şekilde yapılmaktadır. İlam, bir mahkeme tarafından verilen karara denilmektedir. Aynı zamanda mahkemenin hüküm nüshasını içeren belgeye de denilebilir. İlamlı icra takibi ise ilgili bu mahkeme kararın icra dairesine takibin dayanağı olarak sunulması ile başlamaktadır. İlamsız icra takibinde ise elinde bir mahkemenin kararı(ilamı) bulunmadan alacaklının borçlu aleyhine hakkını almak için başlattığı takiptir. Alacaklının borçluya icra dairesi kanalıyla göndermiş olduğu, ödeme emrine borçlu süresi içinde itiraz etmezse başarılı ile sonuçlanır ve usulü işlemler yapılmak suretiyle alacaklı alacağına kavuşabilir. Tüm bunlar için borçlu, borcundan dolayı(nafaka borçlusu hariç) malvarlığıyla sorumludur. Borçlunun süresi içerisinde ödeme emrine itiraz etmesinde ise takip durur ve alacaklıya mahkemede dava açmaktan başka yol kalmaz.

 

Ancak gerçekte borçlu olmayan kişi ise eline ulaşan ödeme emrine karşı, 7 gün içerisinde ödeme emrini gönderen icra dairesine sözlü veya yazılı itiraz yapmalıdır. Yedi gün geçtikten sonra yapılan itiraz geçersizdir. Bu itirazının sebebi borcun olmaması, borcun daha önceden ödenmiş olması, zamanaşımına uğramış olması, icra dairesinin yetkili olmaması, borcun vadesinin gelmemesi gibi nedenlere dayanabilir. En son medyaya yansıyan Kayseri ilinde gerçekleşen olayda, düğününde çeyrek altın taktığı ve davet etmesine rağmen gelmeyen ve altını göndermeyen kişiye karşı ilamsız takip başlatan ve alacağını alan kişiyle birlikte, ilamsız takip biraz daha ün kazanmıştır.

 

Borçlu olmayan kişinin, icra dairesi tarafından gönderilen ödeme emrine 7 günlük yasal süresi içinde itiraz etmediği veya edemediği takdirde(gecikmiş itiraz hükmü hariç olmak üzere) takibin konusu olan parayı ödemek veya menfi tespit davası açmak zorunda kalacaktır. Bu gibi dava açma durumunda ise eğer takibin konusu para, dava açma durumundaki harcanacak paradan (vekâlet ücreti ve dava masrafları)  az ise kişiler, dava açmama yoluna gitmekte ve haksız şekilde icraya dayalı parayı ödemiş olmakla yetinmektedirler. Bu gibi borçlu olmadığı halde haksız ödeme hususlarının önüne geçebilmek için, icra dairesinden gelen evrakların iyi ve ivedi şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla.

 

Av.Büşra ARSLAN

 

Alya Hukuk Whatsapp
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba
Randevu veya bilgi almak için tıklayınız.